Tapahtumat

Tulevia tapahtumia 


Call for abstracts: I-päivät 2020 / I-dagar 2020 / I days 2020


Informaatiotutkimuksen yhdistys ITY ry järjestää kuudennet Informaatiotutkimuksen päivät Oulun yliopistossa 5.-6. marraskuuta 2020. Jos emme pysty vielä kokoontumaan yhteen konkreettisesti, päivät järjestetään etänä. Päivillä tarkastellaan informaatioalan ilmiöitä laajasti sekä tutkimuksen, opetuksen että ammattikäytäntöjen näkökulmista erimuotoisten esitelmien ja esitysten keinoin.


Pyydämme esitysehdotuksia seuraavista teemoista (teemaryhmien tarkempi kuvaus tekstin lopussa):


1. Tietokäsitykset informaatiotutkimuksessa ja informaatiojärjestelmissä / Conception of knowledge in information research and information systems 
2. Disnormatiivinen informaatio / Disnormativ information / Disnormative information

3. Information behaviour and information practices in the context of minorities / Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt vähemmistöjen kontekstissa / Informationsbeteende och -praktiker i minoritetskontext

4. Knowledge Management / Tietojohtaminen / Informationsledning

5. Yrittäjyys ja informaatio / Entrepreneurship and information

6. Hälsoinformation och -kommunikation / Terveystieto ja -viestintä / Health information and communication

7. Informaatiolukutaito / Information literacy / informationskompetens

8. Doctoral forum - Informaatiotutkimuksen väitöskirjahankkeet


Esityksesi voi kuitenkin käsitellä myös muita aiheita, kuten esimerkiksi kirjasto- ja informaatioalaa, avointa tiedettä, informetriikkaa, lukemiseen kannustamista tai bibliografista valvontaa.


Lähetä esitysehdotuksesi laajennettu abstrakti (3500 - 7000 merkkiä, välilyönteineen) rtf-muodossa viimeistään 10. syyskuuta 2020 sähköpostitse työryhmän vetäjälle. Jos työryhmiin ei sisälly aihetta, joka vastaa esitelmäsi sisältöä, voit lähettää ehdotuksesi osoitteeseen: noora.hirvonen@oulu.fi


Laajennetun abstraktin rakenne:
• otsikko
• tekijät, organisaatiot, sähköpostiosoitteet
• teksti
• lähdeluettelo


Esitysten kesto on yleensä noin 20 min. + 10 min. keskustelua. Esitysten määrästä ja luonteesta johtuen työryhmät voidaan organisoida myös muilla tavoin. Esitysten kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti, riippuen työryhmästä (tarkemmat tiedot ryhmien kuvauksessa).


Esitelmien laajennetut abstraktit julkaistaan Informaatiotutkimus-lehdessä. Informaatiotutkimus-lehti ottaa mielellään vastaan abstrakteihin perustuvia, jatkotyöstettyjä käsikirjoituksia julkaistavaksi katsauksina ja vertaisarvioituina artikkeleina. Käsikirjoituksia voi tarjota suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä päätoimittaja Mikael Laaksolle: mikael.laakso@hanken.fi


Tärkeitä päivämääriä:
- Työryhmien ensimmäinen esitelmäkutsu 15.6.2020
- Työryhmien toinen esitelmäkutsu 1.8.2020
- Esitelmäabstraktien deadline 10.9.2020
- Työryhmien ohjelma ja kesto julkaistaan 1.10.2020
- Informaatiotutkimuksen päivät 5.-6.11.2020


* * *

De informationsvetenskapliga dagarna ordnas i Oulu vid Oulu Universitetet 5.-6.11.2020 (eller virtuellt, om situationen krävar). Under dagarna studeras informationsrelaterade fenomen brett ur såväl forsknings- som undervisnings- och yrkesrelaterade perspektiv. Sänd in en utökad abstrakt (3500 - 7000 tecken inclusive mellanslag) i rtf-format senast 10 september 2020 per e-post till sessionens ordförande.


Den utökade abstraktens struktur:
• rubrik
• författare, organisation(er), e-postadress(er)
• brödtext
• källförteckning


För presentationen beräknas cirka 20 min. + 10 min. diskussion. 
Beroende på mängden och naturen hos presentationerna kan sessionerna ordnas även i annan form.


Presentationerna kan vara på finska, svenska eller engelska.


De utvidgade abstrakten publiceras i tidskriften Informaatiotutkimus-lehti. Tidskriften tar för publicering gärna emot även längre, vidarebearbetade texter som baserar sig på abstrakten, såväl översikter som referentgranskade artiklar.  Manuskript på finska, svenska eller engelska kan sändas till chefredaktören Mikael Laakso (mikael.laakso@hanken.fi)


Vi bjuder dig att skicka in ett abstrakt inom följande temaområden (mera information i slutet av den här texten):
1. Tietokäsitykset informaatiotutkimuksessa ja informaatiojärjestelmissä / Conception of knowledge in information research and information systems 
2. Disnormatiivinen informaatio / disnormativ information / disnormative information
3. Information behaviour and information practices in the context of minorities / Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt vähemmistöjen kontekstissa / Informationsbeteende och -praktiker i minoritetskontext
4. Knowledge Management / Tietojohtaminen / Informationsledning
5. Yrittäjyys ja informaatio / Entrepreneurship and information
6. Hälsoinformation och -kommunikation / Terveystieto ja -viestintä / Health information and communication
7. Informaatiolukutaito / Information literacy / informationskompetens
8. Doctoral forum - Informaatiotutkimuksen väitöskirjahankkeet


Om sessionerna inte innehåller ett tema som motsvarar innehållet i din 
presentation, kan du skicka in ditt eget förslag till noora.hirvonen@oulu.fi.


* * *


The Information studies days are organized at the University of Oulu in November 5th and 6th 2020. If the situation with Corona virus requires, we’ll organize the event virtually. During the seminar phenomena from the information field will be studied broadly from the viewpoint of research, teaching and professional practice. Submit an extended abstract (3500 - 7000 signs including spaces) as rtf files by 10th September 2020 by e-mail to the session chair.


The structure of the extended abstract:
• title
• author(s), affiliation(s), e-mail address(es)
• body text
• reference list


For the presentation is reserved about 20 minutes + 10 minutes for 
discussion. Depending on the number and nature of the presentations, 
the sessions can be organized in other forms, as well. The presentations can be in Finnish, Swedish or English.


The extended abstracts will be published in the journal 
Informaatiotutkimus-lehti. The journal also welcomes longer, extended 
text based on the abstracts, such as reviews or peer-review articles.  
Manuscripts can be submitted in Finnish, Swedish or English to the 
editor-in-chief Mikael Laakso (Mikael.laakso@hanken.fi)


We invite you to submit abstracts that fit into the following themes (more information about the themes in the end of the text):
1. Tietokäsitykset informaatiotutkimuksessa ja informaatiojärjestelmissä / Conception of knowledge in information research and information systems 
2. Disnormatiivinen informaatio / disnormativ information / disnormative information
3. Information behaviour and information practices in the context of minorities / Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt vähemmistöjen kontekstissa / Informationsbeteende och -praktiker i minoritetskontext
4. Knowledge Management / Tietojohtaminen / Informationsledning
5. Yrittäjyys ja informaatio / Entrepreneurship and information
6. Hälsoinformation och -kommunikation / Terveystieto ja -viestintä / Health information and communication
7. Informaatiolukutaito / Information literacy / Informationskompetens
8. Doctoral forum - Informaatiotutkimuksen väitöskirjahankkeet


If the sessions do not contain a theme that is suitable for the 
contents of your intended presentation, you can send your own 
suggestion to noora.hirvonen@oulu.fi.Tarkemmat työryhmäkuvaukset1. Tietokäsitykset informaatiotutkimuksessa ja informaatiojärjestelmissä - Conception of knowledge in information research and information systems

Vetäjät / Session chairs: Jarmo Saarti, FT, dosentti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto jarmo.saarti@uef.fi ja Juha Kämäräinen, FT, vapaa tutkija juha.t.kamarainen@gmail.com

Kuvaus: Informaatiojärjestelmien voidaan katsoa rakentuvan aina joillekin tietokäsityksille eli erilaisille systeemisille tavoille ja eri informaatiojärjestelmissä toimivien henkilöiden tulkinnoille siitä, millaisena tiedon ja tietämisen luonne mielletään kussakin kontekstissa. Laajemmin ajatellen informaatiojärjestelmät myös tuottavat ja ylläpitävät tietokäsityksiä ja esiymmärrystä siitä, mitä kussakin ympäristössä tiedolla tarkoitetaan. Tietokäsityksillä on sekä ilmaistun julkiteorian että toiminnassa implisiittisesti vaikuttavan käyttöteorian luonnetta.
Työryhmässä on mahdollista esitellä erilaisin tavoin näitä tietokäsitysten ilmaantumisen tapoja, teoreettisia ja filosofisia perusteita erilaisille tietokäsityksille ja empiirisiä tutkimuksia tietokäsityksen ilmenemisestä erilaisissa informaatioympäristöissä mukaan lukien oma oppialamme ja siinä käytetyt ja tuotetut käsitykset. Toivomme, että esityksen tekijät kuvailevat abstraktissaan lyhyesti myös sen, kuinka haluavat toteuttaa esityksensä Informaatiotutkimuksen päivillä - kannustamme sekä perinteisiin että uutta luoviin esitystapoihin.

Description: Information systems can be considered to be built on the conceptions of information, i.e. different systemic ways and interpretations by people acting in different information systems on how the nature of information and knowledge is perceived in each context. More broadly, information systems also produce and maintain knowledge perceptions and an understanding of what is meant by information in each environment. Concepts of information have the nature of both expressed general theory and theory for practice, which both implicitly affect action.
In the working group, it is possible to present in different ways these ways of understanding concepts, theoretical and philosophical foundations for different concepts and as well as empirical studies on the manifestation of knowledge in different information environments, including our own discipline and the concepts used and produced within it. We hope that the authors of the presentation will also briefly describe in their abstract how they want to present their presentation during the conference - we encourage both traditional and innovative presentations.

Kieli / Språk / Language: suomi, ruotsi, englanti2.    Disnormatiivinen informaatio - Disnormativ information - Disnormative information

Vetäjät / Session chairs: Professori J. Tuomas Harviainen, Tampereen yliopisto tuomas.harviainen@tuni.fi ja FT, yliopettaja Ari Haasio, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ari.haasio@seamk.fi

Kuvaus: Työryhmän teemana on disnormatiivinen informaatio sekä siihen läheisesti liittyvät disinformaatio ja misinformaatio. Ryhmässä käsitellään yksilön informaatiokäyttäytymistä ja tiedonhankintaa erityisesti sen tyyppisen tiedon osalta, joka on yhteiskunnan arvojen, normien, asenteiden ja ennakko-oletusten vastaista. Myös informaatiovaikuttamisen, uskomustiedon, vaihtoehtoisen informaation, ym. paradigmojen vastaisen tiedon hankintaan liittyviä teemoja käsitellään ryhmässä.
Työryhmään toivotaan esityksiä, joiden pituus on 15-20 minuuttia. Ryhmässä voidaan perinteisten esitysten lisäksi järjestää myös workshop-tyyppistä työskentelyä sekä aiheeseen liittyvä paneeli. Esitysten kieli on joko suomi, ruotsi tai englanti.

Beskrivning: Arbetsgruppens tema är disnormativ information och närliggande teman liksom desinformation och misinformation. I gruppen diskuteras individernas informationsbeteende och informationssökning speciellt gällande den typen av information som står mot samhällets värderingar, normer, attityder och förväntningar. Verkstaden innehåller även ämnen som informationspåverkan, alternativ information, och liknande typer av information som går emot accepterade informationsparadigmen.
Presentationer med en längd på 15-20 minuter önskas. Det är också möjligt att ordna verkstadsliknande arbete eller en panel. Presentationerna kan vara på finska, svenska eller engelska.

Description: The theme of this working group is disnormative information, and its closely related concepts of disinformation and misinformation. The group will discuss individuals’ information behavior  and information seeking relating to the kind of information that is against society’s values, norms, attitudes and pre-expectations. Other potential themes include information manipulation, pseudo-knowledge, alternative information and other types of information that go against currently accepted paradigms.
We hope to include presentations that are 15-20 minutes each. In addition to lectures, we may include workshops or a panel. The presentations may be in Finnish, Swedish or English.3.    Information behaviour and information practices in the context of minorities - Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt vähemmistöjen kontekstissa - Informationsbeteende  och -praktiker i minoritetskontext

Session chairs: Eeva-Liisa Eskola, Åbo Akademi eeskola@abo.fi (abstracts & questions), Hamed  Ahmania, Åbo Akademi, Khadijah  Khan, Åbo Akademi, Hilda Ruokolainen, Åbo Akademi

Description: The theme of this workshop is information needs, seeking and use with connection to minorities and groups with special needs. We invite abstracts for presentations about planned, ongoing or already finished research as well as about development projects and best practices concerning the services developed to meet the needs of minority and special groups ranging from libraries and knowledge organizations to healthcare providers.
The workshop format will be presentations followed by discussion/discussion in groups focusing on the challenges and experiences in collecting data by different methods in the context of the workshop theme.

Language: The submissions can be in English, Finnish or Swedish. Nevertheless, presentations in English are strongly encouraged.4.    Knowledge Management / Tietojohtaminen / Informationsledning

Session chairs: Anna Suorsa (University of Oulu) anna.suorsa@oulu.fi, Milla Aavakare (Åbo Akademi) milla.aavakare@abo.fi, & Suellen Cavalheiro (Åbo Akademi) suellen.cavalheirosilva@abo.fi

Description: Knowledge management studies how organizations create, manage and utilize knowledge. Knowledge management provides a systematic approach to enable constant learning in organizations at individual, community or network and organizational levels. It also connects to the study of work, action, interaction in working contexts, as well as to the examination of knowledge sharing, use and creation and information literacy in organizations, both on the individual and communal level. The constant development and learning requires abilities to share knowledge, manage knowledge-based work and develop the data management infrastructures. The continuous workplace changes and technological advancements have created new ways of organizing work, modes of collaboration such as crowdsourcing, and forms of data such as big and open data, which all have implications for knowledge management. Consequently, rich discussion from different perspectives is required to contemplate the changing nature and role of knowledge management in organizational innovation and performance.
In this session, we welcome abstracts, presentations or panel suggestions regarding knowledge management from different perspectives. The session seeks scientific and practice-based contributions. Issues of interest include but are not limited to:
●    Knowledge management in different contexts and at different levels, such as public or private organizations, teams and communities.
●    Theoretical premises of knowledge management
●    Methods of studying knowledge management in organizational contexts
●    The measurement of knowledge management implications
●    Knowledge management in the context of open innovation and crowdsourcing
●    Implications of Big Data for knowledge management
●    Knowledge management and relevant concepts, such as information literacy and information behavior

Language: The submissions can be in Finnish, Swedish or English, but in the presentations, English is strongly encouraged.5.    Yrittäjyys ja informaatio - Entrepreneurship and information

Vetäjä - Session chair: Markus Rytinki (Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE)  markus.rytinki@oulu.fi

Kuvaus: Työryhmässä käsitellään yrittäjyyteen, erityisesti mikroyrittäjyyteen ja -yrityksiin liittyviä teemoja. Sessiossa kerrotaan muun muassa, miten mikroyrittäjät hankkivat, käyttävät ja välittävät informaatiota. Muita aiheita ovat yrittäjyyden näkyvyys suomalaisessa printtimediassa ja mikroyritysten sosiaalisen median käyttö. Toivotaan esityksiä ja postereita, jotka liittyvät yrittäjyyteen informaatiotutkimuksen näkökulmasta. Kaikki yrittäjyysteemaiset esitykset ovat tervetulleita.

Description: This workshop addresses themes related to entrepreneurship, especially micro-entrepreneurship and microbusinesses. In this session we will cover topics from information seeking of microentrepreneurs to social media usage of microenterprises. We welcome presentations and posters related to entrepreneurship in general.

Kieli: Esityksissä suomi tai englanti.6.    Hälsoinformation och -kommunikation - Terveystieto ja -viestintä - Health information and communication

Session chair: Isto Huvila, Uppsala universitet och Åbo Akademi isto.huvila@abm.uu.se (abstrakter/abstraktit/abstracts), Kristina Eriksson-Backa, Åbo Akademi kristina.eriksson-backa@abo.fi, Heidi Enwald, Åbo Akademi och Uleåborgs universitet heidi.enwald@oulu.fi, Noora Hirvonen, Åbo Akademi och Uleåborgs universitet, noora.hirvonen@oulu.fi

Beskrivning: I denna arbetsgrupp presenteras och diskuteras forskning om hälsoinformationsbeteende och -praktiker, hälsoinformation, hälsoinformationskompetens, e-hälsa, hälsokommunikation och andra teman som berör hälsa och välfärd från en informationsvetenskaplig synvinkel. I sessionen kan presenteras planerade, pågående och slutförda projekt av både forskare och praktiker inom hälsovårds-, hälso- och informationsbranschen. Sessionen organiseras i samarbete med forskningsprojektet Hälsoinformationsbeteende i e-hälsokontext : inverkan av ett negligerat element i framgångsrik implementering av konsumentinriktade hälsoteknologier för äldre vuxna (HIBA) (blogs2.abo.fi/hiba).

Kuvaus: Tässä työryhmässä esitellään ja keskustellaan tutkimuksesta, joka käsittelee terveystietokäyttäytymistä ja -käytäntöjä, terveystietoa, terveystiedon lukutaitoa, e-terveyttä, terveysviestintää ja muita teemoja, jotka koskevat terveyttä ja hyvinvointia informaatiotutkimuksen näkökulmasta.Työryhmässä tutkijat ja terveys- ja informaatioalan ammattilaiset voivat esittää suunniteltuja, meneillään olevia ja jo päättyneitä hankkeita. Työryhmä järjestetään yhteistyössä Taking Health Information Behaviour into Account: implications of a neglected element for successful implementation of consumer health technologies on older adults (HIBA) (blogs2.abo.fi/hiba)-tutkimusprojektin kanssa.

Description: This working group discusses research related to health information behaviour and practices, health information, health information literacy, e-health, health communication and other themes related to health and welfare from an information studies perspective. The session is open for researchers and practitioners in health and information fields. The proposed presentations can be based on planned, ongoing and completed projects. The session is organised in cooperation with Taking Health Information Behaviour into Account: implications of a neglected element for successful implementation of consumer health technologies on older adults (HIBA) (blogs2.abo.fi/hiba).
Kieli: Presentationernas språk kan vara svenska, finska eller engelska. Esityksiä voi ehdottaa pidettäväksi ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. Presentations can be proposed in Swedish, Finnish and English.7.    Informaatiolukutaito - Information literacy - Informationskompetens

Vetäjä - Session chair: Noora Hirvonen, FT, Oulun yliopisto, noora.hirvonen@oulu.fi, Heidi Enwald, FT, Oulun yliopisto, heidi.enwald@oulu.fi, Tuulikki Alamettälä, FM, Tampereen yliopisto,  tuulikki.alamettala@tuni.fi

Kuvaus: Informaatiolukutaidon käsitteellä viitataan tiedon hankintaan, arviointiin ja käyttöön liittyvään osaamiseen. Tätä osaamista ja sen kehittämistä voidaan tarkastella sekä yksilön että yhteisöjen näkökulmista, ja erilaisissa konteksteissa – informaatiolukutaitoa voidaan pitää keskeisenä niin opiskelussa, työelämässä kuin arjessakin.
Tähän työryhmään toivotaan esityksiä, joissa käsitellään informaatiolukutaidon käsitteen määrittelyä ja suhdetta lähikäsitteisiin informaatiolukutaitoa koskevaa empiiristä tutkimusta tai informaatiolukutaidon edistämistä käytännössä. Esityksissä voidaan käsitellä myös informaatiolukutaitoon läheisesti liittyviä teemoja kuten media- tai monilukutaitoa.

Kieli: suomi, ruotsi, englanti8.    Doctoral forum - Informaatiotutkimuksen väitöskirjahankkeet

Vetäjät - Session chairs: Elina Late, elina.late@tuni.fi, Sanna Kumpulainen, sanna.kumpulainen@tuni.fi, Tampereen yliopisto

Kuvaus: Informaatiotutkimuksen päivien Doctoral forumissa informaatiotutkimuksen alan väitöskirjatutkijat saavat tilaisuuden tutustua alan toisiin tutkijoihin ja ammattilaisiin sekä esitellä omaa  tutkimustaan.  Väitöskirjatutkijoita pyydetään tekemään tutkimussuunnitelmastaan tai osasta tutkimusprojektiaan tiivistelmä, jonka pohjalta laaditaan tilaisuuteen posteri. Tiivistelmät julkaistaan Informaatiotutkimus lehdessä. Posterin voi tehdä esimerkiksi kolmesta A3 paperista. Tilaisuudessa on myös lyhyt oman tutkimuksen esittely alussa. Alan kokeneita tutkijoita kutsutaan keskustelemaan tutkimusprojekteista välittömässä ja kannustavassa hengessä. Tilaisuuden kieli on suomi, ruotsi ja englanti. Tervetuloa!

Description: Doctoral forum is a social event offering a possibility for doctoral students in the field of information studies to make contacts with other students, researchers and professionals in the field. Doctoral students are invited to present their research plans or part of their research project in a poster. Posters are based on extended abstracts that are published in the journal. Poster can be compiled for example of three A3 papers. Senior scholars are invited to the session to discuss about the doctoral projects. Atmosphere in the session should be warm and informal. Posters in Finnish, English, and Swedish are welcome!

Viimeaikaisia tapahtumia


Informaatiotutkimuksen yhdistyksen 40-vuotisjuhlaseminaari pidettiin 22.11.2019 Tampereen yliopistolla

Kevätseminaari 2019 järjestettiin yhdessä Tiedon tähden – Vetandet leder -kiertueen kanssa 17.5.2019 Tieteiden talolla Helsingissä

Informaatiotutkimuksen päivät vietettiin 1.-2.11.2018 Åbo Akademilla Turussa