Työryhmäkuvaukset


1. Informaatio vähemmistöjen ja erityisryhmien kontekstissa / Information behaviour and information practices in the context of minorities and special groups / Informationsbeteende och -praktiker i minoriteternas och specialgruppernas kontext

Eeva-Liisa Eskola, Åbo Akademi; Hamed Ahmadinia, Åbo Akademi

Abstraktit/abstrakt/abstracts: eeskola@abo.fi

Työryhmän teemana on informaatio vähemmistöjen ja erityisryhmien kontekstissa (esim. kieli- ja kulttuurivähemmistöt, maahanmuuttajat, pakolaiset, toimintarajoitteiset, vammaiset, seksuaalivähemmistöt, lapset, nuoret, vanhukset). Työryhmässä käsitellään näiden ryhmien informaatiokäyttäytymistä ja – käytäntöjä, kuten tiedontarpeita, tiedon saamiseen liittyviä esteitä ja keinoja parantaa erilaisten palvelujen avulla pääsyä tietoon. Esitykset voivat koskea suunniteltuja, meneillään olevia ja jo päättyneitä tutkimus- ja kehityshankkeita tai kuvata käytännön palveluiden toteutuksia erilaisissa organisaatioissa kuten kirjastoissa sekä muissa tietoa ja palveluita tuottavissa organisaatioissa.

Työryhmään toivotaan esityksiä tutkijoilta ja ammattilaisilta. Esitysten pituus on 15–20 minuuttia. Ryhmässä voidaan perinteisten esitysten lisäksi järjestää myös workshop-tyyppistä työskentelyä. Esitysten kieli on joko suomi, ruotsi tai englanti.

The theme of this session is information needs, seeking and access to information with connection to minorities and groups with special needs (e.g. language- and cultural minorities, immigrants, refugees, disabled people, sexual minorities, children, youth, and elderly). We invite abstracts for presentations about planned, ongoing or already finished research and about development projects and best practices concerning the services developed to meet the needs of minority and special groups ranging from libraries and other knowledge organizations to healthcare providers.

We hope to include presentations that are 15-20 minutes each. In addition to presentations, we may include workshops. The presentations may be in Finnish, Swedish or English.

I denna arbetsgrupp presenteras och diskuteras forskning och praktiska tillämpningar gällande informationsbehov- sökning och tillgång till information i kontexten av minoriteter och specialgrupper (t.ex. språkliga och kulturella minoriteter, immigranter, flyktingar, personer med funktionsnedsättning, sexuella minoriteter, barn, unga, åldringar). I sessionen kan presenteras planerade, pågående och slutförda projekt av både forskare och praktiker från bibliotek och andra organisationer.

Presentationer med en längd på 15–20 minuter önskas. Det är också möjligt att ordna verkstadsliknande arbete. Presentationerna kan vara på finska, svenska eller engelska.


2. Knowledge Management

Anna Suorsa, University of Oulu; Heli Kautonen, Åbo Akademi; Farhan Ahmad, University of Turku

Abstraktit/abstrakt/abstracts:
anna.suorsa@oulu.fi

Knowledge management studies how organizations create, manage and utilize knowledge. Knowledge management provides a systematic approach to enable constant learning in organizations at individual, community or network and organizational levels. It also connects to the study of work, action, interaction in working contexts, as well as to the examination of knowledge sharing, use and creation and information literacy in organizations, both on the individual and communal level. The constant development and learning require abilities to share knowledge, manage knowledge-based work and develop the data management infrastructures. The continuous workplace changes and technological advancements have created new ways of organizing work, modes of collaboration such as crowdsourcing, and forms of data such as big and open data, which all have implications for knowledge management. Consequently, rich discussion from different perspectives is required to contemplate the changing nature and role of knowledge management in organizational innovation and performance.

In this session, we welcome presentations regarding knowledge management from different perspectives. The session seeks scientific and practice-based contributions. Issues of interest include but are not limited to:

   Knowledge management in different contexts and at different levels, such as public or private organizations, teams, and communities

    Theoretical premises of knowledge management

    Methods of studying knowledge management in organizational contexts

    The measurement of knowledge management implications

   Knowledge management in the context of open innovation and crowdsourcing

    Implications of Big Data for knowledge management

   Knowledge Management and sustainability

   Knowledge management and relevant concepts, such as information literacy and information behavior

The abstracts can be in Finnish, Swedish or English, but in the presentations, English is strongly encouraged.

 

3. Hälsoinformation och -kommunikation / Terveystieto ja -viestintä / Health information and communication


Kristina Eriksson-Backa, Åbo Akademi; Heidi Enwald, Oulun yliopisto; Noora Hirvonen, Oulun yliopisto; Isto Huvila, Uppsala universitet


Abstraktit/abstrakt/abstracts: kristina.eriksson-backa@abo.fi

 

I denna arbetsgrupp presenteras och diskuteras forskning om hälsoinformationsbeteende och -praktiker, hälsoinformation, hälsoinformationskompetens, e-hälsa, hälsokommunikation och andra teman som berör hälsa och välfärd från en informationsvetenskaplig synvinkel. I sessionen kan presenteras planerade, pågående och slutförda projekt av både forskare och praktiker inom hälso- och informationsbranschen. Presentationernas språk kan vara svenska, finska eller engelska.

 

Tässä työryhmässä esitellään ja keskustellaan tutkimuksesta, joka käsittelee terveystietokäyttäytymistä ja -käytäntöjä, terveystietoa, terveystiedon lukutaitoa, e-terveyttä, terveysviestintää ja muita teemoja, jotka koskevat terveyttä ja hyvinvointia informaatiotutkimuksen näkökulmasta. Työryhmässä tutkijat ja terveys- ja informaatioalan ammattilaiset voivat esittää suunniteltuja, meneillään olevia ja jo päättyneitä hankkeita. Esityksiä voi ehdottaa pidettäväksi ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi.

 

This working group discusses research related to health information behaviour and practices, health information, health information literacy, e-health, health communication and other themes related to health and welfare from an information studies perspective. The session is open for researchers and practitioners in health and information fields. The proposed presentations can be based on planned, ongoing and completed projects. Presentations can be proposed in Swedish, Finnish and English.

 

 

4. Avoin tiede / Open science

Heidi Enwald, Oulun yliopisto; Mikael Laakso, Hanken; Elina Late, Tampereen yliopisto

Abstraktit/abstrakt/abstracts: heidi.enwald@oulu.fi

Viimeisten vuosien aikana avoin tiede on noussut keskeiseksi tiedepoliittiseksi teemaksi, jonka avulla pyritään parantamaan esimerkiksi tutkimustiedon saatavuutta ja tutkimusprosessien läpinäkyvyyttä. Avoin tiede on noussut keskeiseksi teemaksi myös informaatiotutkimuksen alalla niin tutkimuksessa, opetuksessa kuin käytännön työtehtävissä esimerkiksi tieteellisissä kirjastoissa. Avoimen tieteen käytännöt kehittyvät nopeaan ja ajantasaiselle tiedolle on jatkuva tarve.  Tässä työryhmässä haluamme jakaa ajankohtaista tietoa ja kokemuksia eri organisaatioista ja eri avoimen tieteen osa-alueilta.

Pyydämme työryhmään avointa tiedettä ja sen eri muotoja käsitteleviä esityksiä. Hiljattain Unesco julkaisi avoimen tieteen suosituksen, jossa avoin tiede nähdään laajasti kattaen avoin tutkimustieto, avoimet tutkimusinfrastruktuurit, tiedeviestintä sekä vuorovaikutus yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Esitykset voivat käsitellä avointa tiedettä joko tutkimuksen, opetuksen tai ammattikäytäntöjen näkökulmista. Mahdollisia esitysten teemoja ovat:

- Avoin julkaiseminen
- Avoin data
- Avoin oppiminen
- Avoimet menetelmät (sis. ohjelmistot ja lähdekoodi)
- Avoimet tutkimusinfrastruktuurit
- Avoin vertaisarviointi
- Tiedepoliittiset linjaukset ja niiden vaikutukset
- Tekijänoikeudet ja avoimuus
- Avoimeen tieteeseen liittyvä koulutus ja tuki
- Avoimuuden kannustimet
- Avoimuuden hidasteet ja haasteet
- Avoimuuden mittaaminen ja seuranta

Esitysten kieli: suomi, ruotsi, englanti

 Open science has become one of the central research areas in information studies. In this working group we would like to share knowledge on projects related with open science in various settings and organizations. Presentations relating to open science and its different forms are invited to this session. Possible themes include:

- Open publishing
- Open data
- Open methods (including programs and source code)
- Open research infrastructures
- Open peer review
- Anonymization and privacy of research data
- Science political alignments and their effects
- Copyrights and openness
- Incentives for openness
- Support and education for open science practices
- Barriers and challenges of openness
- Measurement and evaluation of openness

 Language of the presentation: Finnish, Swedish, English

 

5. Keho ja ruumiillisuus informaatiotutkimuksessa / Body and embodiment in information studies

Aira Huttunen, Oulun yliopisto; Anna-Maija Multas, Oulun yliopisto; Anna Suorsa, Oulun yliopisto

Abstraktit/abstrakt/abstracts:
aira.huttunen@oulu.fi

 

Työryhmän teemana on kehoon ja ruumiillisuuteen liittyvä tutkimus informaatiotutkimuksen alalla. Myös monitieteiset näkökulmat ovat tervetulleita. Keho ja ruumis ovat nousseet kiinnostuksen kohteeksi informaatiotutkimuksen alalla muun muassa terveyden, arkielämän, organisaatioiden ja kokemuksen tutkimuksessa. Kutsumme työryhmään ruumiin ja kehollisuuden tarkasteluun liittyviä teoreettisia, käsitteellisiä, empiirisiä ja metodologisia esityksiä. Työryhmässä tutkijat voivat esitellä suunniteltuja, meneillään olevia ja jo päättyneitä projektejaan ja hankkeitaan. Toivomme työryhmään esityksiä, joiden pituus on n. 15–20 minuuttia. Perinteisten esitysten lisäksi työryhmässä voidaan järjestää myös esimerkiksi työpajatyöskentelyä tai paneelikeskustelu.

The theme of this workshop is body and embodiment in information studies. Multidisciplinary perspectives are welcome as well. Topics related to body and embodiment have gained interest among research on health, everyday life, organizations, and experiences. For this session, we invite body and embodiment related theoretical, conceptual, empirical and methodological presentations. The proposed presentations can be based on planned, ongoing or completed projects. We invite presentations between 15 to 20 minutes. In addition to traditional lectures, the session may include workshops or a panel discussion.

Esitysten kieli / language: suomi/englanti, Finnish/English

 

6. Tietokäytäntöjen tutkimuksen tuoreet trendit / Färska forskningstrender inom informationspratiker / Current trends in information practice research

Tuomas Harviainen, Tampereen yliopisto; Ari Haasio, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Abstraktit/abstrakt/abstracts:
tuomas.harviainen@tuni.fi & ari.haasio@seamk.fi

 

Formaatti: Esitelmä / Presentation

 

Työryhmän tarkoitus on esitellä ajankohtaisia aiheita ja teemoja tietokäytäntöjen ja informaatiokäyttäytymisen alueilta. Työryhmä soveltuu erinomaisesti esimerkiksi opinnäytteen tulosten jatkokäsittelyyn kohti tieteellistä julkaisua. Esitykset voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

 

Arbetsgruppens syfte är att presentera aktuella ämnen och teman inom informationspraktiker och informationsbeteende. Gruppen lämpar sig utmärkt för till exempel vidareutveckling av slutarbetens innehåll för eventuell vetenskaplig publicering. Prentationerna kan vara på finska, svenska eller engelska.

 

The purpose of this workshop is to present current topics and themes within information practices and information behaviour. The workshop is, for example, highly suitable for presenting the findings of one’s thesis for further development towards a scientific article. Presentations may be in Finnish, Swedish or English

 

 

7. Lukutaidon monet muodot / Many forms of literacy

 

Tuulikki Alamettälä, Tampereen yliopisto; Anu Ojaranta, Åbo Akademi 

Abstraktit/abstrakt/abstracts:
tuulikki.alamettala@tuni.fi

 

Informaation lisääntyvä määrä, sirpaleisuus ja moninaisuus ovat haastaneet niin tiedon vastaanottamisen ja omaksumisen kuin käsittelyn ja käyttämisen taidot ja tavat. Tarvitaan erilaisia lukutaitoja - voidaan puhua esimerkiksi informaatiolukutaidosta, medialukutaidosta, digitaalisesta lukutaidosta tai monilukutaidosta, perinteistä lukutaitoa unohtamatta.

 

Tässä työryhmässä lukutaitoja tarkastellaan erilaisista näkökulmista. Ryhmään toivotaan esityksiä sekä suunnitellusta, tekeillä olevasta ja päättyneestä tutkimuksesta. Esitysten pituus: 15–20 minuuttia. Esitykset voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

 

The increasing volume, fragmentation and diversity of information has challenged the skills and habits of receiving and absorbing information as well as processing and using it. Different kinds of literacies are needed - one can talk about information literacy, media literacy, digital literacy or multiliteracy, not forgetting traditional literacy.

 

In this session, literacies are discussed from different perspectives. The proposed presentations can be based on planned, ongoing or completed projects. Presentation length: 15–20 minutes. Presentations can be in Finnish, Swedish and English.

 


8. Informaatiovuorovaikutus ja vuorovaikutteinen tiedonhaku / Information interaction and interactive information retrieval

 

Sanna Kumpulainen, Tampereen yliopisto


Abstraktit/abstrakt/abstracts:
sanna.kumpulainen@tuni.fi

 

Tiedonhakua perinteisesti tutkitaan tarkastelemalla dokumentteja ja niiden ominaisuuksia tai tiedonhakujärjestelmiä irrallaan niiden hyödyntäjistä, ihmisistä. Dokumentit ja järjestelmät ovat kuitenkin vain välineitä päästä käsiksi niissä olevaan informaatioon. Miten käyttäjälähtöisesti tutkia tietojärjestelmiä tai dokumentteja? Miten ihmiset hyödyntävät erilaisia järjestelmiä pyrkiessään niiden kautta informaatioon käsiksi? Millaisia ilmiöitä liittyy ihmisen ja informaation suhteeseen, joka välittyy tietojärjestelmien kautta? Kuinka tiedonhakujärjestelmillä voi parantaa inhimillistä suoritusta- ihmisen näkökulmasta?

 

Mukaan toivotaan esityksiä (15–20 min.) sekä suunnitelluista, toteutetuista että meneillään olevista tutkimusprojekteista ja -hankkeista. Esitykset voivat olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

 

Traditionally information retrieval and searching is focused around documents and information systems ignoring the people using them. This workshop discusses, e.g., how to take users’ perspective in information systems and document research? How do people utilize various systems when aiming at accessing their information contents? How to augment human performance with information search systems?

 

We expect oral presentations (15–20 min.) both planned, in-progress and already finished research projects. Presentations can be in Finnish, Swedish or English.

 


9. Nousevat i-tähdet: Informaatiotutkimuksen opinnäytteet ja väitöstutkimussuunnitelmat / The rising i-stars: thesis and doctoral research plans in information studies.

 

Heidi Enwald, Oulun yliopisto; Sanna Kumpulainen, Tampereen yliopisto; Tuulikki Alamettälä, Tampereen yliopisto


Abstraktit/abstrakt/abstracts:
sanna.kumpulainen@tuni.fi

 

Työpajassa esitellään informaatioalan, eli informaatiotutkimuksen ja siihen rinnastuvien alojen valmistuneita opinnäytteitä ja väitöskirjatutkimussuunnitelmia. Sessio toteutetaan posterisessiona, jonka aluksi on kehuskelu- ja pitchaustuokio, jossa pidetään minuutin mittainen houkutteluesitys omasta aiheesta.

 

In this workshop, master’s thesis and PhD research plans in information studies and related fields are presented. This is a poster session in which participants also present a one-minute boasting/pitching for their poster.

 

 
Tulostusversio
Powered by CMSimple & Silk-icons | Download modified code