Esitelmäkutsu

Call for abstracts: I-päivät 2022 - I-dagar 2022 - I days 2022


 * * * HUOM: esitysehdotuksille annettu jatkoaikaa 23.9.2022 asti! * * *

Informaatiotutkimuksen yhdistys ITY ry ja Tampereen yliopisto järjestävät seitsemännet Informaatiotutkimuksen päivät 3.–4. marraskuuta 2022. Päivillä tarkastellaan informaatioalan ilmiöitä laajasti sekä tutkimuksen, opetuksen että ammattikäytäntöjen näkökulmista.
 
Pyydämme esitysehdotuksia seuraavista teemoista (työryhmien tarkempi kuvaus kutsun lopussa):


1. Informaatio vähemmistöjen ja erityisryhmien kontekstissa

2. Knowledge Management

3. Terveystieto ja -viestintä

4. Avoin tiede

5. Keho ja ruumiillisuus informaatiotutkimuksessa

6. Tietokäytäntöjen tutkimuksen tuoreet trendit

7. Lukutaidon monet muodot

8. Informaatiovuorovaikutus ja vuorovaikutteinen tiedonhaku

9. Nousevat i-tähdet: Informaatiotutkimuksen opinnäytteet ja väitöstutkimussuunnitelmat

 

Lähetä esitysehdotuksesi laajennettu abstrakti (3500–7000 merkkiä, välilyönteineen) rtf-muodossa viimeistään 9.9.2022 sähköpostitse työryhmän vetäjälle. Jos työryhmiin ei sisälly aihetta, joka vastaa esitelmäsi sisältöä, voit lähettää ehdotuksesi osoitteeseen: tuulikki.alamettala@tuni.fi
 
Laajennetun abstraktin rakenne:
• otsikko
• tekijät, organisaatiot, sähköpostiosoitteet
• teksti
• lähdeluettelo
 
Esitysten kesto on yleensä noin 20 min. + 10 min. keskustelua. Esitysten määrästä ja luonteesta johtuen työryhmät voidaan organisoida myös muilla tavoin. Esitysten kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti, riippuen työryhmästä (tarkemmat tiedot ryhmien kuvauksessa alempana). 
 
Esitelmien laajennetut abstraktit julkaistaan Informaatiotutkimus-lehdessä. Informaatiotutkimus-lehti ottaa mielellään vastaan abstrakteihin perustuvia, jatkotyöstettyjä käsikirjoituksia julkaistavaksi katsauksina ja vertaisarvioituina artikkeleina. Käsikirjoituksia voi tarjota suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä päätoimittaja Mikael Laaksolle: mikael.laakso@hanken.fi


 
* * *
Föreningen för informationsvetenskap ITY ry och Tammerfors universitet ordnar de sjätte Informationsvetenskapliga dagarna 3.-4.11.2022. Under dagarna studeras informationsrelaterade fenomen brett ur såväl forsknings- som undervisnings- och yrkesrelaterade perspektiv.

 
Vi bjuder dig att skicka in ett abstrakt inom följande temaområden (tilläggsinformation om sessionerna finns i slutet av den här annonsen):

 1. Informationsbeteende och -praktiker i minoriteternas och specialgruppernas kontext
 2. Knowledge Management
 3. Hälsoinformation och -kommunikation
 4. Open science
 5. Body and embodiment in information studies
 6. Färska forskningstrender inom informationspratiker
 7. Lukutaidon monet muodot / Many forms of literacy
 8. Informaatiovuorovaikutus ja vuorovaikutteinen tiedonhaku / Information interaction and interactive information retrieval
 9. Nousevat i-tähdet: Informaatiotutkimuksen opinnäytteet ja väitöstutkimussuunnitelmat / The rising i-stars: thesis and doctoral research plans in information studies

 

Sänd in ett utökat abstrakt (3500–7000 tecken inklusive mellanslag) i rtf-format till sessionens ordförande, senast 9.9.2022. Om sessionerna inte innehåller ett tema som motsvarar innehållet i din presentation, kan du skicka in ditt eget förslag till tuulikki.alamettala@tuni.fi

 
Det utökade abstraktets struktur:
• rubrik
• författare, organisation(er), e-postadress(er)
• brödtext
• källförteckning
 
För presentationen beräknas cirka 20 min. + 10 min. diskussion. Beroende på mängden och naturen hos presentationerna kan sessionerna ordnas även i annan form. Presentationerna kan vara på finska, svenska eller engelska. 
 
De utvidgade abstrakten publiceras i tidskriften Informaatiotutkimus. Tidskriften tar för publicering gärna emot även längre, vidarebearbetade texter som baserar sig på abstrakten, såväl översikter som referentgranskade artiklar. Manuskript på finska, svenska eller engelska kan sändas till chefredaktören Mikael Laakso (mikael.laakso@hanken.fi)


 
* * *
 The Information Studies Days are organized by the Association for Information Studies ITY ry and Tampere University in November 3rd and 4th 2022. During the seminar phenomena from the information field will be studied broadly from the viewpoint of research, teaching and professional practice.

 
We invite you to submit abstracts that fit into the following themes (additional information about the sessions is found below):

 1. Information behaviour and information practices in the context of minorities and special groups
 2. Knowledge Management
 3. Health information and communication
 4. Open science
 5. Body and embodiment in information studies
 6. Current trends in information practice research
 7. Many forms of literacy
 8. Information interaction and interactive information retrieval
 9. The rising i-stars: thesis and doctoral research plans in information studies


Submit an extended abstract (3500
7000 signs including spaces) as rtf files by 9th September 2022 by e-mail to the session chair. If the sessions do not contain a theme that is suitable for the contents of your intended presentation, you can send your own suggestion to tuulikki.alamettala@tuni.fi
 
The structure of the extended abstract:
• title
• author(s), affiliation(s), e-mail address(es)
• body text
• reference list
 
For the presentation is reserved about 20 minutes + 10 minutes for discussion. Depending on the number and nature of the presentations, the sessions can be organized in other forms, as well. The presentations can be in Finnish, Swedish or English. 
 
The extended abstracts will be published in the journal Informaatiotutkimus. The journal also welcomes longer, extended text based on the abstracts, such as reviews or peer-review articles.   
Manuscripts can be submitted in Finnish, Swedish or English to the editor-in-chief Mikael Laakso (mikael.laakso@hanken.fi)


Työryhmäkuvaukset